ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [จำนวน 15 ราย 1 นายกษิดิศ อาชวคุณ ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [จำนวน 15 ราย 1 นายกษิดิศ อาชวคุณ ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/597859.
View online Resources