ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และรายการการกู้เงิน และค้ำประกัน ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2557

ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และรายการการกู้เงิน และค้ำประกัน ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2557. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/432125.
View online Resources