บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5/2522 (สมัยสามัญ) วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2522 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1979). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5/2522 (สมัยสามัญ) วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2522 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214356.
View online Resources