ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหน่วยงาน เขตอำนาจการรับผิดชอบ และเขตพื้นที่การปกครอง ของหน่วยราชการในกรมตำรวจ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1989). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหน่วยงาน เขตอำนาจการรับผิดชอบ และเขตพื้นที่การปกครอง ของหน่วยราชการในกรมตำรวจ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/135499.
View online Resources