ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [จำนวน 7 ราย 1. นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ ฯลฯ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [จำนวน 7 ราย 1. นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/538608.
View online Resources