ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2562

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/541593.
View online Resources