คำสั่งคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ที่ 48/2540 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการแทน บริษัทเงินทุน จี ซี เอ็น จำกัด (มหาชน)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). คำสั่งคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ที่ 48/2540 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการแทน บริษัทเงินทุน จี ซี เอ็น จำกัด (มหาชน). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/264981.
View online Resources