พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
นริศรา เพชรพนาภรณ์ (2019). พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/572021.
View online Resources