ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตย้ายสำนักงาน ตั้งสำนักงานชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาตและจัดหาคนหางานจากจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดที่ได้รับอนุญาต พ.ศ.2538

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตย้ายสำนักงาน ตั้งสำนักงานชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาตและจัดหาคนหางานจากจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดที่ได้รับอนุญาต พ.ศ.2538. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/89607.
View online Resources