บทบาทของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา : กรณีศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนงานนิติบัญญัติของรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
นภาทิพย์ นูโพนทอง บทบาทของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา : กรณีศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนงานนิติบัญญัติของรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003466.
View online Resources