ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง (เลื่อน - ประภา มาปรีดา)"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง (เลื่อน - ประภา มาปรีดา)". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/94479.
View online Resources