ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ "มูลนิธิท่านน้อย เปาโรหิตย์ และเจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์)"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ "มูลนิธิท่านน้อย เปาโรหิตย์ และเจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์)". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/106774.
View online Resources