รายงานผลการปฏิบัติ การประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในห้วงวันที่ 18 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2552

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). รายงานผลการปฏิบัติ การประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในห้วงวันที่ 18 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/325467.
View online Resources