ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/257520.
View online Resources