ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 37/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหรือปรับอัตราค่าบริการสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 37/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหรือปรับอัตราค่าบริการสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/545552.
View online Resources