ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ก่อตั้งสิทธิ หรือกระทำนิติกรรมทั้งในและนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2554

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ก่อตั้งสิทธิ หรือกระทำนิติกรรมทั้งในและนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2554. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/167488.
View online Resources