พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 บังคับแก่สุนัขและแมว พ.ศ. 2545

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 บังคับแก่สุนัขและแมว พ.ศ. 2545. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35136.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล