รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาสิทธิประโยชน์ของกำลังพลในกองทัพไทย เรื่อง กฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบราชการทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551 และแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับบำเหน็จดำรงชีพ

ข้อมูลอ้างอิง
(2008). รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาสิทธิประโยชน์ของกำลังพลในกองทัพไทย เรื่อง กฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบราชการทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551 และแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับบำเหน็จดำรงชีพ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/78875.
View online Resources