ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4269 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลเซอร์ เล่ม 3ข้อแนะนำสำหรับภาพเลเซอร์และสิ่งที่แสดงด้วยเลเซอร์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4269 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลเซอร์ เล่ม 3ข้อแนะนำสำหรับภาพเลเซอร์และสิ่งที่แสดงด้วยเลเซอร์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/161365.
View online Resources