รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เล่ม 2 (กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 267 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เล่ม 2 (กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 267 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/543817.
View online Resources