กฎ ก.พ. ฉบับที่ 740 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรม ทะเบียนการค้า

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1973). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 740 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรม ทะเบียนการค้า. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/175949.
View online Resources