ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดตรัง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดตรัง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/233259.
View online Resources