ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย การห้ามหยุดห้ามจอดรถ การห้ามเลี้ยวรถและกำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว ในถนนหรือซอยต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย การห้ามหยุดห้ามจอดรถ การห้ามเลี้ยวรถและกำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว ในถนนหรือซอยต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/79999.
View online Resources