ระเบียบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อดำเนินงานดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส พ.ศ.2550

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ระเบียบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อดำเนินงานดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส พ.ศ.2550. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/83732.
View online Resources