คำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 7/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). คำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 7/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/605229.
View online Resources