ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ ระดับตติยภูมิเฉพาะทางศัลยกรรมหัวใจ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ ระดับตติยภูมิเฉพาะทางศัลยกรรมหัวใจ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/172450.
View online Resources