รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 58/วันที่ 21 กันยายน 2560

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 58/วันที่ 21 กันยายน 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/520872.
View online Resources