ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 56/2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 56/2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/553463.
View online Resources