พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลคลองด่าน ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ และตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2561

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลคลองด่าน ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ และตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2561. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/530057.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล