บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3/2525 (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2525 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1982). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3/2525 (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2525 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214540.
View online Resources