ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กค 2/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า เพื่อการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายสินค้า(ฉบับที่ 3)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กค 2/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า เพื่อการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายสินค้า(ฉบับที่ 3). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/142149.
View online Resources