บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10/2526 (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2526 ณ ตึกรัฐสภา เริ่มประชุมเวลา 09.47 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1983). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10/2526 (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2526 ณ ตึกรัฐสภา เริ่มประชุมเวลา 09.47 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214653.
View online Resources