รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง โครงสร้างตลาดสื่อวิทยุและโทรทัศน์ (โครงการ "การปฏิรูประบบสื่อ")

ข้อมูลอ้างอิง
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (2003). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง โครงสร้างตลาดสื่อวิทยุและโทรทัศน์ (โครงการ "การปฏิรูประบบสื่อ"). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/562821.
View online Resources