ประเด็นปัญหาในกระบวนการเลือกและให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายในที่ประชุมวุฒิสภา

ข้อมูลอ้างอิง
นงเยาว์ ชัยวงค์ ประเด็นปัญหาในกระบวนการเลือกและให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายในที่ประชุมวุฒิสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003234.
View online Resources