พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาให้ยกเงินอากรซึ่งเรียก เก็บตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร แก่ของ บางอย่างที่นำเข้าและของที่ส่งออกทางด่านศุลกากร แม่ฮ่องสอน และด่านศุลกากรแม่สะเรียง พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2505

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1962). พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาให้ยกเงินอากรซึ่งเรียก เก็บตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร แก่ของ บางอย่างที่นำเข้าและของที่ส่งออกทางด่านศุลกากร แม่ฮ่องสอน และด่านศุลกากรแม่สะเรียง พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2505. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/28117.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล