ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน [โบราณสถานสะพานเสาวนี]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน [โบราณสถานสะพานเสาวนี]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/201549.
View online Resources