ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 34/2565 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 34/2565 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/603323.
View online Resources