ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Groups) พ.ศ. 2542

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Groups) พ.ศ. 2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/228574.
View online Resources