ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งซ่อมคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าสาธารณะบริเวณด้านทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ...

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งซ่อมคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าสาธารณะบริเวณด้านทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/270099.
View online Resources