กฎกระทรวง ฉบับที่ 130 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1993). กฎกระทรวง ฉบับที่ 130 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/80998.
View online Resources