ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
จินดา ศรีเพ็งแก้ว, พันธุ์ทิพา หอมทิพย์ (2016). ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/492768.
View online Resources