เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
โสภณ ชาตบุษย์จารุ, กรรณิกา พัสระ (2012). เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/335100.
View online Resources