เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การกระจายอำนาจกับการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต

ข้อมูลอ้างอิง
คณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร (1994). เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การกระจายอำนาจกับการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/463144.
View online Resources