รายงานผลการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ 2553

ข้อมูลอ้างอิง
(2011). รายงานผลการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ 2553. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/325577.
View online Resources