กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1973). กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/179505.
View online Resources