Hot Issue (พ.ย. 2558) [รัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะเดียวกันไม่ได้]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
แดนชัย ไชวิเศษ (2015). Hot Issue (พ.ย. 2558) [รัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะเดียวกันไม่ได้]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/520912.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล