ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 สายบ้านคูหา - ยะรัง ตอนอำเภอจะนะ - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 สายบ้านคูหา - ยะรัง ตอนอำเภอจะนะ - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/250538.
View online Resources