ประกาศคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายทรัพย์สินประเภทรถของสถาบันการเงินที่ไม่อาจแก้ไขหรือฟื้นฟูฐานะ หรือการดำเนินงานได้จำนวน 56ราย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายทรัพย์สินประเภทรถของสถาบันการเงินที่ไม่อาจแก้ไขหรือฟื้นฟูฐานะ หรือการดำเนินงานได้จำนวน 56ราย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/253601.
View online Resources