พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2498 บังคับในเขตสุขาภิบาลและท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ยกฐานะเป็นเทศบาล หรือสุขาภิบาลทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2518

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1975). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2498 บังคับในเขตสุขาภิบาลและท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ยกฐานะเป็นเทศบาล หรือสุขาภิบาลทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2518. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29164.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล