ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ "มูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลนาสาร"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ "มูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลนาสาร". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/257362.
View online Resources